Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Elektronické podanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Kataster nehnuteľností je najkomplikovanejším slovenským registrom, ktorý obsahuje viac ako 70 miliónov informácií. Eviduje všetky nehnuteľnosti na území SR. Formálna stránka publicity katastra spočíva v informovaní o tom, o akú nehnuteľnosť ide, v prípade pozemku aké je parcelné číslo pozemku, aká je jeho výmera, a aká je kultúra pozemku. Náš právny poriadok ale hovorí, že údaje zapísané v katastri sú platné, pokiaľ sa nepreukáže opak. A tu môže vzniknúť problém, ak sa neobrátite na odborníkov. Pomôže vám kompenzovať medzeru v právnom systéme a eliminovať priestor na podvody.

Kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/

Advokátska kancelária JUDr. Gabriela Strýčeková má kvalifikovaný elektronický podpis, na základe ktorého môže s orgánom verejnej správy komunikovať v rámci preverenej, zabezpečenej a dôveryhodnej elektronickej komunikácie a zároveň oprávnenie vykonávať zaručenú konverziu dokumentov. Zaručená konverzia dokumentov znamená prevod dokumentu z listinnej podoby do elektronickej podoby alebo naopak, ku ktorému sa pripojí osvedčovacia doložka. Takto prevedený dokument s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky ako pôvodný dokument.

VÝHODY ELEKTRONICKÉH PODANIA ZMLUVY

  1. Nie je potrebné chodiť na kataster
  2. Podpisuje sa iba kúpna zmluva – návrh na vklad a oznámenie sa nepodpisujú, čím sa sprehľadňuje a zjednodušuje celý proces
  3. Plnomocenstvo v zmluve je na advokátsku kanceláriu JUDr. Gabriela Strýčeková a od podpisu zmluvy rieši ostatné úkony vo vzťahu ku katastru advokátska kancelária – podanie, prerušené konania.

Znenie plnomocenstva:

Účastníci tejto zmluvy, ktorých identifikačné údaje sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy, týmto poverujú a zároveň splnomocňujú JUDr. Gabrielu Strýčekovú, advokátku so sídlom Gladiolová 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 112 950, zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory č. 1802 (ďalej len „advokát“) na právne  úkony súvisiace s vkladom tejto zmluvy a zápisom vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru, a to k podpísaniu dodatkov k tejto zmluve a doložiek o oprave výlučne za účelom odstránenia prípadných nedostatkov v rámci vkladového konania vyplývajúcich z rozhodnutia katastra nehnuteľností príslušného správneho orgánu, tak aby bol povolený vklad tejto zmluvy príslušným správnym orgánom. Účastníci tejto zmluvy advokáta splnomocňujú na elektronické podanie tejto zmluvy, návrhu na vklad vlastníckeho práva a jeho príloh, podpísanie návrhu na vklad vlastníckeho práva, oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad. Toto plnomocenstvo sa nevzťahuje na doručovanie písomností zo strany príslušného správneho orgánu.

  1. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností príslušného správneho orgánu podá advokát po podpise tejto zmluvy.
  2.  Účastníci kúpnej  zmluvy svojimi podpismi na tejto zmluve udeľujú súhlas advokátovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov v súvislosti s udeleným plnomocenstvom advokátovi zo strany účastníkov tejto zmluvy.
  3. Prerušené konanie – všetky dodatky podpíše Advokátska kancelária elektronicky, nemusia sa  stretávať s predávajúci a kupujúcimi, chodiť overovať podpisy a podať na kataster.

  4.