Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Neexistuje väčšia ochrana pri kúpe bývania ako je autorizácia. 

V zmysle § 1a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii autorizáciou zmluvy advokátom je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

V realitnej kancelárii BALAŽI REAL ESTATE s.r.o.  v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr Gabriela Strýčeková, zabezpečujeme autorizáciu zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam. Autorizáciu zmluvy advokátom možno porovnať so spísaním zmluvy o prevode nehnuteľností formou notárskej zápisnice. Autorizácia zmluvy advokátom poskytuje viaceré výhody.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na: 

 • platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. 
 • advokát oznámi účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti. 

Ak advokát nepozná účastníkov zmluvy, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami. Ak advokát napriek postupu podľa vyššie uvedeného odseku nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. 

Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody. 

Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na katastrálny odbor, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie katastrálnemu odboru vrátane príslušných listín o úkone. 

Dôvody, prečo odporúčame autorizovať zmluvu advokátom: 

1. Vklad autorizovanej zmluvy katastrálny odbor povolí v lehote najneskôr do 20 dní bez bližšieho skúmania zmluvy na katastri nehnuteľností. Často sa stáva, že účastníci zmluvy čakajú na zápis vlastníckeho práva aj niekoľko mesiacov. Pokiaľ  zmluvu autorizuje advokát, zmluva o prevode bude zavkladovaná v zrýchlenej lehote 20 dní.

2. Autorizáciou zmluvy sa chráni nadobúdateľ nehnuteľnosti (kupujúci). Keď zmluvu autorizuje advokát - garantuje, že sa kupujúci nestane obeťou podvodu.  

3. V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon platí, že zmluvu autorizovanú advokátom, katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Katastrálny odbor už neskúma: 

 • či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné,
 • či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, 
 • či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom, 
 • pri rozhodovaní o vklade katastrálny odbor už neprihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. 

Jediné, čo katastrálny odbor skúma v zmluve je to, či je zmluva súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené podmienky na povolenie vkladu.

4. Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Strýčekovej je poistená pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. Autorizovanie zmluvy advokátom zaručuje, že neprídete o svoje peniaze. Advokátska kancelária JUDr. Gabriela Strýčeková je pre prípad zodpovednosti za škodu poistená.. 

5. Advokátska kancelária vysvetlí obom účastníkom podmienky v zmluve. 

6. Autorizácia zmluvy advokátom prináša i tú výhodu, že predávajúci a kupujúci nemusí  svoje podpisy overiť notárom po spísaní zmluvy advokátom. Autorizovanie zmluvy o prevode vlastníctva advokátskou kanceláriou nahrádza osvedčenie podpisu notárom. 

Doložka o autorizácii

Skutočnosť, že zmluva o prevode bola autorizovaná advokátskou kanceláriou preukazuje doložka o autorizácii, ktorá obsahuje:

 • vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa § 1a ods. 1 Zákona o advokácii 
 • údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje, 
 • miesto a dátum vydania doložky o autorizácii, 
 • meno, priezvisko a podpis advokáta, 
 • odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v  zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. 

Takto vyzerá vzor DOLOŽKY O AUTORIZÁCII 

Doložka o autorizácii

a)

Vyhlásenie advokáta, že zmluvu autorizoval podľa § 1a ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

b)

Údaj o počte listov zmluvy

c)

Miesto a dátum autorizácie zmluvy

d)

Meno, priezvisko a podpis autorizujúceho advokáta

e)

Odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedené meno advokáta, adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory