Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Pridané: 16.1.2024

S nehnuteľnosťami sa spájajú aj daňové povinnosti a jednou z nich je podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti. Tento rok sa týkajú vlastníkov, u ktorých v čase od 2.1.2023 do 1.1.2024 nastala zmena na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností, čiže ak kúpili, predali, skolaudovali nehnuteľnosť alebo sa zmenil jej účel či vlastnícke podiely.

Ak ste v priebehu roku 2023 kúpili nehnuteľnosť vzniká Vám povinnosť podávania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Uvedená daň sa týka všetkých vlastníkov, ktorí v termíne 2.1.2023 až 1.1.2024 mali zaevidované zmeny na katastri nehnuteľností. Spravidla sa zmeny v listoch vlastníctva týkajú:

- predaja,
- kúpy,
- zmeny vlastníckych podielov,
- kolaudácie,
- stavebného povolenia,
- prístavby,
- zmeny druhu pozemku,
- zmeny účelu využitia nehnuteľnosti,
- odstránenia stavby
a iných vzniknutých skutočností spojených s nehnuteľnosťou.

Príklad: Majiteľ kúpil byt v decembri 2023, ale vklad bol povolený: 
a) 1. 1. 2024 alebo ešte v decembri 2023
b) 2. 1. 2024 (alebo neskôr) 
 

a) Daňové priznanie musí podať najneskôr do 31. januára 2024 a daň za rok 2024 už platí mateľ ako nový vlastník

b) Daňové priznanie v uvedenom prípade stačí podať do 31. januára 2025

Daň z nehnuteľností predstavuje formu miestnej dane, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti ohľadom výške dane, znížení alebo oslobodení od dane, ako aj o možnosti podať daňové priznanie elektronicky. Niektoré úrady poskytujú úľavy sociálne slabším obyvateľom, dôchodcom alebo ťažko zdravotne postihnutým. O úľavu treba požiadať taktiež do 31. januára 2024.  

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností: 
   – daň z pozemkov, 
   – daň zo stavieb (napr. dom, chata, garáž, drobná stavba…), 
   – daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (napr. garážové státie v suteréne).

V daňovom priznaní vypĺňate údaje o nehnuteľnosti. Tlačivo sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade v katastrálnom území, ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza, a to v lehote do 31. januára. Príslušný mestský či obecný úrad Vám vyrúbi výšku dane v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.  Ak potrebujete poradiť alebo skonzultovať svoju situáciu, informujte sa na obecnom alebo mestskom úrade. Rozhodnutie o výške vyrubenej dane Vám príde až o tri mesiace a treba ju zaplatiť do 45 dní.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Tlačivo je určené pre viac druhov daní. Daňovník vyplní len úvod a konkrétny oddiel.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi (napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa, …). Tu daňovník vyznačí, či je fyzickou alebo právnickou osobou.

II. Oddiel – daň z pozemkov (údaje o daňovníkovi, informácie o pozemku – napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku, druh pozemku, právny vzťah k pozemku, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.).

III. Oddiel – daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel, stavba slúžiaca na viaceré účely (údaje o daňovníkovi, informácie o stavbe – napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera zastavanej plochy stavby, druh stavby, právny vzťah k stavbe, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti).

IV. Oddiel – daň z bytov a z nebytových priestorov v bytových domoch (údaje o daňovníkovi, informácie o byte alebo nebytovom priestore – napr. katastrálne územie, číslo parcely, výmera podlahovej plochy bytu, právny vzťah k bytu, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti).

Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane (vyznačiť znakom x, ak si uplatňujete zníženie alebo oslobodenie od dane).

Prílohy k daňovému priznaniu

Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, darovacie zmluvy, osvedčenie o priebehu dražby, alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Daňové priznanie možno podať ELEKTRONICKY (ak máte funkčné prihlásenie na Finančnej správe SR alebo elektronický občiansky preukaz) alebo odovzdať OSOBNE na príslušnom miestnom úrade či zaslať prostredníctvom POŠTOVÉHO DORUČOVATEĽA. V prípade nepodania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti včas, hrozí pokuta od 10 do 3000 eur, avšak maximálne do výšky vyrúbenej dane. Takže ak bola za nehnuteľnosť vyrúbená daň vo výške 50 eur, pokuta nesmie prevyšovať uvedenú sumu.

Zákon pozná aj pojmy opravného daňového priznania či dodatočného daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, ktoré sa dajú využiť v prípadoch, že ste v daňovom priznaní neuviedli správne údaje.

Priznanie: označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.

Čiastkové priznanie:  vypĺňa daňovník, ak už v predchádzajúcom období priznanie podal, ale vznikla mu nová daňová povinnosť (napr. nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo jeho vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).

Dodatočné priznanie:  podáva daňovník v prípade, ak v priznaní neuviedol správne údaje.

Opravné priznanie: označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.

Podávanie daňového priznania v januári sa netýka tých osôb, ktoré vlani nehnuteľnosť dedili alebo dražili. Tým vzniká povinnosť podať daňové priznanie 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, čiže aj počas roka.

Príklad: Prenajímateľ zdedil byt a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 20. 10. 2023. Do kedy musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností? 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie daňového priznania v tomto prípade máte 30 dní od 1. 11. 2023.