CENNÍK REALITNÝCH SLUŽIEB

Provízia (odmena) za služby realitnej kancelárie je predmetom individuálnej dohody obsiahnutej v sprostredkovateľskej zmluve medzi realitnou kanceláriou ako sprostredkovateľom a jej klientom ako záujemcom o sprostredkovanie. Zohľadňuje všetky špecifiká konkrétneho obchodného prípadu. Provízia je konečná a nezvyšuje sa o žiadne ďalšie poplatky či iné plnenia zo strany klienta. Výška provízie je uvedená výlučne v sprostredkovateľskej zmluve, ktorá špecifikuje aj samotný obsah služby. Cenu služby je povinná realitná kancelária oznámiť záujemcovi o sprostredkovanie v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy spolu s poučením podľa zákona č. 102/2014 Z. z. v znení noviel. Realitná kancelária je povinná poučiť záujemcu o reklamačnom poriadku či alternatívnom riešení sporov (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Províziu realitnej kancelárie hradí výlučne záujemca o sprostredkovanie.