CENNÍK REALITNÝCH SLUŽIEB

CENNÍK
realitných služieb spoločnosti BALAŽI s.r.o.


Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:


CENA NEHNUTEĽNOSTI:VÝŠKA PROVÍZIE:do 49.999 EUR5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.000 EUR)od 50.000 do 299.999 EUR4 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)od 300.000 do 1.300.000  EUR3 % z kúpnej cenyod 1.300.000 EUR2% z kúpnej cenyProvízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:


Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 200 EUR.


Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:NÁKLAD:BLIŽŠÍ POPIS:Nábor nehnuteľnosti20 €Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).Inzerovanie nehnuteľnosti 10 € / deňRealitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 10 / deň.Obhliadky100 € / mesačne Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).Osobná asistencia


  10€ / za každú začatú polhodinuAk je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 10 € / za každú začatú polhodinu.


Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 variabilné »


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:


1.   úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a


2.   paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a


3.   náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.


4.    V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 


Príklad:


Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)


V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) 300  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).